Beata Stefańska – Psycholog Biznesu

Standardy ICC

1. Kwalifikacje

 • Coachowie starają się jak najlepiej wykonywać swoją pracę z klientem i wykazywać się podstawowymi kwalifikacjami w coachingu
 • Starają się być na bieżąco w kwestii nowych praktyk biznesowych, technologii, wymogów prawnych i standardów związanych z pracą coacha
 • Będą dbać o rozwój i rozszerzanie swoich umiejętności poprzez lekturę, kontakty i szkolenia
 • Coachowie maja świadomość swoich umiejętności, mocnych stron oraz ograniczeń
 • Będą przyjmować taką prace, która w ich mniemaniu będzie wykonalna w ramach ich kompetencji
 • Nie wypowiadają twierdzeń, których nie mogą jednoznacznie potwierdzić. Podobnie nie przypisują sobie umiejętności, referencji lub kwalifikacji, których nie posiadają, jak również nie mogą zezwolić innym, aby za ich wiedzą i w ich imieniu składali podobne deklaracje w formie werbalnej czy też pisemnej

2. Szacunek dla klientów

 • Coachowie szanują prawo innych osób do posiadania odmiennych przekonań i poglądów
 • Nie podejmują prób przekonania innych co do wyższości swoich własnych przekonań, wartości lub poglądów
 • Na początku zaistniałej relacji, coach zadba o to by klient zrozumiał istotę umowy coachingu, do jakiej między nimi dochodzi
 • Coach nie dyskryminuje klienta pod żadnym względem
 • Coach nigdy nie wykorzystuje klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej
 • Coach jest zobowiązany uzyskać zezwolenie klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje w charakterze referencji
 • Coach szanuje treść wszelkich umów i dotrzymuje obietnic danych klientowi

3. Zawód coacha

 • Coach szanuje prawa innych odnośnie praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów. W stosownym miejscu należy podkreślać wkład poczyniony przez inne osoby
 • Coach nie angażuje się dobrowolnie w żadne działania, które mogą zagrozić dobremu imieniu profesji coacha. Jeśli dowie się on o nadużyciu bądź nad interpretacji związanej ze swoja pracą, podejmie rozsądne kroki w celu korekty zaistniałej sytuacji

4. Tajność i konflikt interesów

 • Coach zachowuje w tajemnicy materiały uzyskane od klienta, z wyjątkiem sytuacji uzyskania pełnomocnictwa klienta, wymogu prawa, lub z innej ważnej przyczyny, takiej jak nieuchronne wyrządzenie szkody osobom trzecim
 • Wspomniane materiały mogą być omawiane podczas sesji w cztery oczy, lub przy wykorzystaniu technologii komunikacyjnych, tzn. telefon, komputer, poczta głosowa
 • Gdy tylko możliwe, coach nie będzie podejmował zobowiązań zawodowych, gdy wcześniej zaistniałe relacje mogą powodować konflikt interesów
 • Jeśli taki konflikt ma miejsce, coach dokłada wszelkich starań, aby konflikt załagodzić w ramach wyznaczonych przez Etykę i Standardy
 • Coach może wykorzystać materiały klienta w szkoleniu bądź publikacjach, pod warunkiem, że z materiały nie zawierają danych klienta
 • Coach ujawni klientowi wysokość wszelkiego wynagrodzenia, które otrzymuje od osób trzecich w wyniku konsultacji, bądź porad udzielanych w sprawach; dotyczących klienta – jeżeli jest to stosowne z zawodowego punktu widzenia, coachowie mogą podejmować współpracę z innymi podmiotami celem udzielenia pomocy klientowi, zawsze jednak za zgodą klienta;
 • Kiedy coach jest poproszony o świadczenie usług na rzecz osoby lub organizacji na wniosek osoby trzeciej, musi skrupulatnie ocenić związek pomiędzy dwoma wspomnianymi podmiotami i ustalić, czy nie zachodzi konflikt interesów odnośnie odmiennych ról, jakie ma spełniać coach lub zagadnień związanych z zachowaniem tajemnic biznesowych
 • Osoba zatrudniająca coacha nie musi być zarazem klientem (na przykład, gdy firma zatrudnia i opłaca coacha, aby coachował jedną lub dwie osoby w firmie). W takiej sytuacji, coach zawczasu ustala z klientem i pracodawcą feedback, jaki otrzyma od niego pracodawca, jego formę i wymagane przez niego rezultaty. Należy zadbać o to, by kwestie te zostały wcześniej ustalone i zaakceptowane przez coacha, klienta i pracodawcę i nie naruszać zasad tajności bądź zaufania klienta. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, coach zaprzestaje świadczenia usługi

5. Feedback i postępy

 • Coachowie podejmują racjonalne kroki w celu zbadania postępów poczynionych przez klienta. Jeśli klient nie posuwa się naprzód, należy otwarcie przedyskutować kwestię  z klientem w ramach sesji coachingowej
 • Coachowie tworzą i zachowują dokumentację zawierającą przebieg swojej pracy z klientami celem spełnienia wymagań zawodowych i prawnych
 • Gdy zajdzie potrzeba, coachowie odsyłają klienta do innych profesjonalistów, takich jak doradca, terapeuta lub lekarz, kiedy dowiedzą się o problemie, który wymaga szczególnego potraktowania
 • Coachowie dbają o unikanie niebezpieczeństwa lub szkód, które mogą „sprowadzić” na siebie, klientów bądź inne osoby podczas swojej pracy
 • W przypadku pojawienia się przeszkód w prowadzeniu coachingu, coach podejmie stosowne wysiłki w celu ustalenia nowych warunków z klientem. Jeśli zakłócenia w coachingu okażą się długotrwałe, może to się wiązać z przedzieleniem klientowi innego tymczasowego coacha z ICC
 • Relacja coachingowa zostaje zakończona z chwilą wygaśnięcia umowy między coachem i klientem, zwykle pod koniec ważności wcześniej zapłaconego kontraktu
 • Jeśli coaching zakończy się z winy coacha przed wygaśnięciem umowy, zaoferuje on zwrot zapłaconego z góry wynagrodzenia, które obejmowało zakres niedokończonego coachingu
 • Jeśli coaching zakończy się z winy klienta przed wygaśnięciem umowy, klient zapłaci wynagrodzenie w miejsce wymówienia, jeśli tak wcześniej ustalono

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *